E-learning Σεμινάρια

Το ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης παρέχει εξ αποστάσεως σεμινάρια με στόχο τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση καθώς και την εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό γνώσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα σεμινάρια του ΔΙΚΕΨΥ μέσω ηλεκτρονικής μάθησης είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με τη χρήση συγκεκριμένων κωδικών χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο(ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα των εξ αποστάσεως σεμιναρίων συνιστά ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω του οποίου υπάρχει άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση σπουδαστών και καθηγητών για τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται το εκάστοτε σεμινάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ από τις 10:00 - 21:00 στο 210 2830100 και στο 698 8080383.

ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ E-LEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ E-LEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 
Για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017 στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα πραγματοποιηθούν τα εξής εξ αποστάσεως σεμινάρια.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ): ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (12 μαθήματα)
13/2 και 20/2  Αξιολόγηση
Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία παρουσιάζεται ο τρόπος όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά. Εξηγείται η ανάλυση και καταγραφή της παιδαγωγικής εκτίμησης σε σύμβαση και με τους φορείς στους οποίους απευθύνεται. Τέλος θα γίνει αναφορά στους ενήλικες με δυσλεξία.

27/2 και 6/3 Ορθογραφία
Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθογραφίας (μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση).

13/3/ και 20/3 Ανάγνωση – κατανόηση
Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία παρουσιάζονται οι τρόποι υποστήριξης των παιδιών που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης).

27/3 και 3/4 Γραπτή έκφραση
Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία παρουσιάζονται τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.

10/4 Ξένες γλώσσες
Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα τεκμηριώνονται θεωρητικά οι λόγοι για τους οποίους η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, προτείνονται διαδραστικές μέθοδοι για να διευκολυνθεί η εκμάθηση αυτή.

24/4 Παρέμβαση στο γυμνάσιο
Στη παρούσα θεματική ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις του γυμνασίου. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.  

1/5 Μαθηματικά
Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύεται η εξέλιξη της Μαθηματικής Σκέψης και για ποιους λόγους αυτή αποτελεί μια συχνά στενάχωρη συνθήκη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, παρουσιάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο (προμαθηματικές έννοιες, μηχανισμοί πράξεων, επίλυση προβλημάτων).

8/5 Πρώτη Ανάγνωση
Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα γίνεται εκτενής παρουσίαση των τρόπων προσέγγισης του πολύπλοκου μηχανισμού της πρώτης ανάγνωσης. Αφορά τόσο τα παιδιά που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό, δηλαδή έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όσο και τα παιδιά που έχουν γενικές δυσκολίες (καθυστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα).           

15/5 Τελικό διαγώνισμα
Την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής του σεμιναρίου (15/5 έως 22/5) οι σπουδαστές θα πρέπει να συμμετέχουν στο τελικό διαγώνισμα του σεμιναρίου το οποίο θα αφορά το σεμινάριο στο σύνολό του και είναι υποχρεωτικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Το τελικό διαγώνισμα συμπεριλαμβάνει διαφορετικού τύπου ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας με κύριο σκοπό την αξιολόγηση και τον έλεγχο της αφομοίωσης και κατανόησης της διδαχθείσας ύλης από τους εκπαιδευόμενους


Διάρκεια σεμιναρίου: Τρίμηνης Διάρκειας

Ημερομηνία Έναρξης : 13/2/2017
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22/5/2017

Η προσέγγιση του προγράμματος δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά την εφαρμογή και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης.


Κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο:
Για εγγραφές έως  01/02    420€
Για εγγραφές από  02/02    500€    

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Δόσεις πληρωμής σεμιναρίου:
Προκαταβολή: 50 €
1η δόση: έως 15/3/2017
2η δόση: έως 15/4/2017
3η δόση: έως 22/5/2017