Εξατομίκευση Και Εγκαιρη Παρέμβαση

Η έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση είναι ιδιαζόντως σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν και τα οφέλη που τελικά θα καρπωθεί ένα παιδί από την παρέμβαση. Όσο πιο έγκαιρη είναι η παρέμβαση τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα της εκάστοτε παρέμβασης και επομένως τόσο μεγαλύτερο και το όφελος για ένα παιδί και την οικογένειά του. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα συμπεριφοριστικά προγράμματα είναι αυτά που περισσότερο από όλα φαίνεται να ενδείκνυνται για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Στο σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω στοιχεία:

Ικανότητα για επικοινωνία

Αισθητηριακό προφίλ

Συννοδά θέματα υγείας

Το μαθησιακό προφίλ και στυλ μάθησης του κάθε ατόμου

Η συμπεριφορά  

Ωστόσο ποτέ δεν υπάρχει ένας και μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος για όλα τα άτομα που είναι στο φάσμα. Αυτό έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα των ίδιων των ατόμων τις πολύ διαφορετικές συνθήκες ζωής τους και τις ποικίλες ανάγκες τους. Αντιθέτως φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος παρέμβασης έγκειται στην σύνθεση πολλών συνιστωσών. Η μονομερής εφαρμογή μιας προσέγγισης δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική με μία συνθετικού τύπου προσέγγιση. Και αυτό γιατί η τελευταία φαίνεται να ανταποκρίνεται και είναι πιο κοντά στα σύνθετα δεδομένα των ατόμων με αυτισμό. Έτσι και όσοι άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία, γνωρίζουν ή πολύ γρήγορα συνειδητοποιούν ότι ένα μοντέλο παρέμβασης που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες προσεγγίσεις, aba, teacch, rdi κτλ, τείνει ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης.      

Εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις προσεγγίσεις παρέμβασης είναι και τα ακόλουθα:

Αν και κατά πόσο η εκάστοτε προσέγγιση εγκυμονεί κινδύνους για το παιδί κατά την εφαρμογή της και ποιοι είναι αυτοί.

Επιπλέον ποια είναι η κατάρτιση των ατόμων που εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία.

Εάν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και ευρήματα που να στηρίζουν την όποια προσέγγιση ακολουθείται.    

Αν και κατά πόσο το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμόζεται και στο σπίτι, καθώς οι γονείς δεν θα πρέπει να είναι αμέτοχοι και βέβαια οι θεραπευτικές ώρες που παρέχονται από τους φορείς δεν επαρκούν.

Τέλος σημαντικό είναι να υπάρχουν τρόποι ή εργαλεία που να καταγράφουν την όποια πρόοδο επιτυγχάνεται ακολουθώντας μία συγκεκριμένη προσέγγιση.

Πολύς λόγος και όχι αδίκως γίνεται για των εκπόνηση των εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης και είναι μία εκ των βασικών αρχών για την επιτυχή έκβαση της κάθε παρέμβασης. Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης αφορούν στην εκπόνηση  ενός προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα στο ποιοι θα είναι οι θεραπευτικοί στόχοι με ένα παιδί, με ποιο τρόπο μπορούν αυτοί καλύτερα να επιτευχθούν λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τα σύνθετα δεδομένα του κάθε ανθρώπου, τις ανάγκες του, τις συνθήκες ζωής. Σε αυτή τη διαδικασία οι γονείς παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο καθώς είναι αυτοί που υποδεικνύουν τις δεξιότητες που επιδέχονται βελτιώσεων, τις ικανότητες που πρέπει να αναδειχτούν και να ενισχυθούν, αλλά και τελικά τι είναι σημαντικό για το ίδιο τους το παιδί μέσα από μία θεραπευτική διαδικασία.

Σε πολλές περιπτώσεις ο σκοπός της παρέμβασης είναι η ένταξη ενός παιδιού στο κανονικό σχολείο. Αυτό βέβαια είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης πορείας για την οικογένεια και το ίδιο το παιδί. Πληθώρα ερευνών έρχεται να υποστηρίξει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και επιτυγχάνεται όταν το παιδί ενταχθεί αρχικά σε ένα ειδικό πλαίσιο ακολουθώντας ένα αυστηρό εξατομικευμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια και καθώς μέσω αυτού το παιδί καταφέρνει να γίνεται περισσότερο ανεξάρτητο και ικανό ώστε κάποια στιγμή να είναι σε θέση να ενταχθεί σε ένα κανονικό-τυπικό πλαίσιο.