Αποτελεσματικότητα Των Προγραμμάτων Παρέμβασης

Η ενότητα αυτή αφορά στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης. Ένα σαφές ερώτημα που ανακύπτει σε σχέση με αυτό, είναι και σε τι συνίσταται η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος-μιας προσέγγισης; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα παρακάτω ζητήματα.

Η πρώιμη παρέμβαση, η οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του δυναμικού ενός παιδιού.

Ένα αυστηρά δομημένο εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα αφορά τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ατόμου στο οποίο απευθύνεται.

Ποιες είναι οι προσδοκώμενες αλλαγές που αναμένονται μέσα από ένα πρόγραμμα, καθώς οι ασαφείς ή υπέρμετρες προσδοκίες καθιστούν αδίκως και ατυχώς το κάθε πρόγραμμα αναποτελεσματικό. 

Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμόζεται από ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι και έχουν όλα τα τυπικά προσόντα για την εφαρμογή μιας προσέγγισης.

Η συμμετοχή της οικογένειας σε κάθε βήμα της παρέμβασης είναι καθοριστική για την επιτυχημένη εφαρμογή της καθώς οι γονείς είναι αυτοί που καλύτερα γνωρίζουν τις ανάγκες, επιθυμίες, τις όποιες ιδιαιτερότητες του παιδιού τους.

Η υποστήριξη όχι μόνο του αυτιστικού μέλους της οικογένειας, αλλά και όλων των υπολοίπων γιατί η ανάγκη τους για στήριξη στην δική τους προσπάθεια, είναι πολύ μεγάλη.    

Γενικά, στόχος του κάθε προγράμματος ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία του, είναι να μειώσει δυσλειτουργικές συμπεριφορές, να ενισχύσει τη λειτουργικότητα άλλων αναδυόμενων συμπεριφορών και να βοηθήσει το παιδί να αξιοποιήσει στο έπακρο το δικό του δυναμικό. Τα τελευταία χρόνια προγράμματα με συμπεριφοριστικό προσανατολισμό φαίνεται να τυγχάνουν προσοχής εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς τους. Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση στην ενίσχυση των ικανοτήτων μίμησης, παραγωγής του λόγου, αλλά και κατανόησης, καθώς και των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για έκφραση συναισθημάτων μέσω του παιχνιδιού. Βεβαίως ένα πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς δεν επαρκεί καθώς εξίσου σημαντικό και απαραίτητο είναι το παιδί να υποστηρίζεται από εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχοπαιδαγωγούς και συμβουλευτική για τους γονείς.